Dr. Xiaojie Ma
Assistant Professor
School of Chemistry
Beijing Institute of Technology
5 South Zhongguancun Street , Haidian District, Beijing, 100081, P.R. China
E-mail: xiaojiema@bit.edu.cn